ข้อมูลพรรณพืช
ลำดับ พืช โดย เมื่อ
1. ก้นถ้วย พลวดหม้อ (ชบ); พลองแก้มอ้น, พลองขี้ไต้,พลองขี้อ้น (ปข); พลองเสม็ด (ชพ) (

Rhodamnia dumetorum (DC.) Merr.&L.M.Perry

P.piyanooch 24 กุมภาพันธ์ 2560
2. ช้างน้าว กะโรงแดง (ตะวันออก); คำรอก (ชบ); จันนกกด (นม); ตานกกดน้อย (สร); ประดงเลือด (ใต้ สข); หมาต (

Ochna integerrima [Lour.])

P.piyanooch 24 กุมภาพันธ์ 2560
3. พวงพี ใต้ใบ, เท้ายายม่อมป่า, พุดราชา (จบ); นมสวรรค์, สาวสวรรค์ (สร) (

Clerodendrum schmidtii

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
4. ขันทองพยาบาท ทุเรียนป่า, ไฟ, มะดูกเลื่อม (ชม); ดูกไทร, เหมือดโลด (ลย); ดูกหิน, ทองพันชั่ง (สบ);ขัณ (

Suregada multiflora

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
5. เหมือดขน (

Aporosa ficifolia

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
6. เม่าสร้อย เม่า (เหนือ); เม่าตาควาย (ชร); มักเม่า (ลป) (

Antidesma acidum

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
7. รุ่นไร่ ตานครบ, มะโหกต้น, หญ้าหุ่นไห้, ต๋านฮ้วนฮด (เหนือ); ผักขมโคก (นม);จำเองเซก (เขมร-สร); เข็ดม (

Erythroxylum cambodianum )

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
8. คันจ้อง จังนัง (สร); ดำบิดดง (รน); ลำบิดดง (ตะวันออกเฉียงใต้) (

Diospyros filipendula<)

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
9. พะยอมกะยอม (ชม); ขะยอม (ลาว); ขะยอมดง, พะยอมดง (เหนือ); แคน (ลย);เชียง, เซี่ยว (กะเหรี่ยง-ชม); สุกรม (

Shorea roxburghii

P.piyanooch 22 กุมภาพันธ์ 2560
10. เคียนหิน ตะเคียนใบใหญ่ (

Hopea thorelii Pierre

กิตติญา ขวัญเมือง 22 กุมภาพันธ์ 2560


Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website