บุคลากร
บุคลากร

น.สพ.วันชัย ตันวัฒนะ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สวนสัตว์อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-452-4515

นายวิเวก สุขเอียด

ตำแหน่ง : กรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสวนสัตว์อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 0910303529

นายชาญณรงค์ ธนนาทธนะชน

ตำแหน่ง : กรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสวนสัตว์อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 0869140409

นางสาวปวริศา ก้อนศรี

ตำแหน่ง : กรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสวนสัตว์อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 08

นายถิ่น จองกลาง

ตำแหน่ง : กรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสวนสัตว์อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 08

นายดนุเดช จันทร์หอม

ตำแหน่ง : กรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสวนสัตว์อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 08

นายเสนีย์ วิเชียรไชย

ตำแหน่ง : กรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสวนสัตว์อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 08

นายพงศ์เทพ ดวงคำ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสวนสัตว์อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 0823741734

นางสาวกิตติญา ขวัญเมือง

ตำแหน่ง : เลขานุการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสวนสัตว์อุบลราชธานี และผู้ประสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์ : 0874452529

นายสุทัศน์ สุทธิ์วงศ์

ตำแหน่ง : รองประธาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสวนสัตว์อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 0865513943Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website