บุคลากร
บุคลากร

น.สพ.วันชัย ตันวัฒนะ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สวนสัตว์อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 081-452-4515

นายสมศักดิ์ ไกรอุภัย

ตำแหน่ง : กรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 089-280-2792

นายเอกนรินทร์ บุญเรือง

ตำแหน่ง : กรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 089-069-9216

นายเฉลิม มุทธสินธุ์

ตำแหน่ง : กรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 088-372-6319

นางสาวนาตยา วงอุดม

ตำแหน่ง : กรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 080-476-8009

นางสาวปิยานุช พามา

ตำแหน่ง : กรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 085-258-4088

นางสาวมรกต สุขสบาย

ตำแหน่ง : กรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนสัตว์อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 098-602-3628

นายพีระศักดิ์ เสนสอน

ตำแหน่ง : กรรมการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสวนสัตว์อุบลราชธานี

หมายเลขโทรศัพท์ : 082-012-7639Link เชื่อมโยง
เครือข่าย Website